وب سرویس (API)

مستندات وب سرویس

عنوان دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس Rest دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس جهت ارسال منطقه ای دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس دفترچه تلفن دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس فکس دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس دریافت دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال های زماندار دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس مدیریت تیکت ها دانلود
راهنمای استفاده از وب سرویس مدیریت کاربران دانلود

نمونه کدها

عنوان دانلود
نمونه کد برای نرم افزار تحت وب به زبان های #C وVB.NET دانلود
نمونه کد برای نرم افزار تحت ویندوز به زبان #c دانلود
نمونه کد وب سرویس به زبان PHP دانلود
نمونه کد صفحه ورود به پنل دانلود
نمونه کد وب سرویس به زبان Delphi دانلود
نمونه کد ارسال پیامک در Linux Shell دانلود
نمونه کد ارسال پیامک در VB6 دانلود
نمونه کد های وبسرویس Rest دانلود